فلز اروپا تجارت توافق برگزیت آمریکا

فلز: اروپا تجارت توافق برگزیت آمریکا انگلیس بین الملل اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی چون درخت است بست می ایستد!, صبح کلپچ می زنیم،ظهر هم کباب،بعدش بست می چسبونیم ، مشایی بست نمی نشیند

از هنگامی که مردها بقایای آقای احمدی نژاد؛ مثل بقایی و مشایی و جوانفکر رفتند، بست نشینی جهت مردم سؤال شده است است؟

چون درخت است بست می ایستد!, صبح کلپچ می زنیم،ظهر هم کباب،بعدش بست می چسبونیم ، مشایی بست نمی نشیند

مشایی بست نمی نشیند؛چون درخت است بست می ایستد!/صبح کلپچ می زنیم،ظهر هم کباب،بعدش بست می چسبونیم

عبارات مهم : احمدی نژاد

روزنامه اعتماد در مطلبی طنز به عنوان بست نشینی باند احمدی نژاد پرداخت.

چون درخت است بست می ایستد!, صبح کلپچ می زنیم،ظهر هم کباب،بعدش بست می چسبونیم ، مشایی بست نمی نشیند

این روزنامه نوشت:

از هنگامی که مردها بقایای آقای احمدی نژاد؛ مثل بقایی و مشایی و جوانفکر رفتند، بست نشینی جهت مردم سؤال شده است است؟

از هنگامی که مردها بقایای آقای احمدی نژاد؛ مثل بقایی و مشایی و جوانفکر رفتند، بست نشینی جهت مردم سؤال شده است است؟

تاریخ بست نشینی: بست نشینی این بوده که افراد هنگامی که دستشان به جایی بند نبوده و صداشان به جایی نمی رسیده، می رفتند یک جای محترم و امن بست می نشسته اند تا یکی به دادشان برسد.

بست نشینی به روش بقایی: صبح پا می شویم صبحانه می خوریم و می رویم حمام و بعد می رویم با فرزند ها کلپچ (کله پاچه به زبان رمز در مکاتبات دولتی) می زنیم و بعد دربست می گیریم و می رویم بست می نشینیم تا ناهار. منتها چون گشنه می شویم، می رویم کبابی های دوروبر شابدالعظیم که خیلی معروفند از قدیم و کباب می زنیم. بعد از ناهار آدم سنگین می شود و راحت تر می تواند بست بنشیند. بعد جای چرت قیلوله بست می نشینیم. ساعت سه و چهار هم پا می شویم می رویم منزل که خستگی در کنیم. البته دقت کنید در همه این مسیر، چهارتا عکاس و فیلم بردار هم باید آفیش کنیم و همراهمان باشند.

بست به روش مشایی: می گویند مشایی نمی تواند بست بنشیند، چون درخت است و هر لحظه بست ایستاده است.

چون درخت است بست می ایستد!, صبح کلپچ می زنیم،ظهر هم کباب،بعدش بست می چسبونیم ، مشایی بست نمی نشیند

بست صنعتی: یکی از اساتید هم گفت: داداش من هیژده ساله بشت نشینی می کنم… این طوری که یه بشت می چشبونم سر این شوژن و از جام تکون نمی خورم… تاژه شماها هم دقت کنید بشت شنعتی (صنعتی) رو با بشت شنتی (سنتی) قاطی نکنین…

کفالت بستی: دیروز، چهار آبان، آقای مشایی دوباره رفت دادگاه و با قرار کفالت برگشت خانه.

از هنگامی که مردها بقایای آقای احمدی نژاد؛ مثل بقایی و مشایی و جوانفکر رفتند، بست نشینی جهت مردم سؤال شده است است؟

بست دلاری: یکی از نمایندگان گفت اتهام تازه بقایی «مفقودشدن سه میلیون و ۷۰۰ هزار یورو و ۵۳۰ هزار دلار در برگزاری کنفرانس جنبش عدم تعهد» است.

با کی بستی؟ از قدیم گفتند عالی ترین دفاع، حمله هست. این طور هم که ما متوجه شدیم، بقایای آقای احمدی نژاد که با هم بسته بودند و کرکره اقتصاد و فرهنگ را کشیده بودند پایین و بازار را بسته بودند، الان هم با هم بسته اند و درواقع هم بسته اند و بسته به اینکه کی کجا و با کی بسته یا کجا بست نشسته، آن هم می روند هم بستی می کنند، چون با همدستی داشتند و دارند.

چون درخت است بست می ایستد!, صبح کلپچ می زنیم،ظهر هم کباب،بعدش بست می چسبونیم ، مشایی بست نمی نشیند

تا حالا کجا بودی؟ از بقایای آقای احمدی نژاد پرسیدند شما که الان این قدر علیه ظلم بست می نشینی و نطق غرا می کنی، تا دیروز کجا بودی که مردم از دست شما حتی بست هم نمی توانستند بنشینند؟ فرمودند: ما آن موقع بسته بودیم و به خدمت مردم می رسیدیم. الان بازیم و در خدمت شماییم.

واژه های کلیدی: احمدی نژاد | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs